Stowarzyszenie Silny Region

O Stowarzyszeniu

Silny Region to stowarzyszenie, które jest odpowiedzią na obecną sytuację miasta i gminy Rawicz. Niekorzystne warunki gospodarcze i zauważalny regres naszej małej ojczyzny to główne czynniki decydujące o powstaniu Silnego Regionu. Twórcy stowarzyszenia obrali sobie za cel wprowadzenie szeregu racjonalnych i skutecznych rozwiązań związanych z poprawą obecnej sytuacji. Nowa jakość w aspekcie propozycji gospodarczych, infrastrukturalnych, rozwojowych (np. w kwestii terenów wiejskich) czy estetycznych to główne filary programu stowarzyszenia Silny Region.

Stowarzyszenie stanie do najbliższych wyborów samorządowych – 16 listopada 2014 r.

Założyciele stowarzyszenia liczą na zaufanie Mieszkańców, którzy w Silnym Regionie mogą upatrywać szans na perspektywiczne zmiany w sposobie zarządzania miastem. Zmiany na plus.

Silny Region zaproponuje w najbliższych wyborach kandydata na burmistrza Rawicza oraz przedstawicieli do rady miejskiej.

Program stowarzyszenia zawiera najważniejsze informacje na temat celów i zamierzeń związanych z rozwojem gminy Rawicz

Program Stowarzyszenia

Szanowni Mieszkańcy!

Jesteśmy ludźmi z inicjatywą. Naszym celem jest działanie na rzecz rozwoju małej ojczyzny – gminy Rawicz. Działania aktywnego i skutecznego. Chcemy, aby Mieszkańcy mieli o wiele większą świadomość społeczną oraz aby doświadczyli, że to władza jest po to, aby służyć Mieszkańcom, którzy obdarzają wybranych przez siebie ludzi zaufaniem. Zaufanie to najważniejsza wartość, którą się kierujemy, i którą, niezależnie od wyborów politycznych, będziemy zawsze traktowali jako priorytet. Zależy nam, aby nasza mała ojczyzna była otwarta na Mieszkańców, ich potrzeby i poglądy. Niezależnie od wieku, płci, wyznania i przekonań gwarantujemy, że traktujemy Mieszkańców w równy sposób, kierując się zasadą równości społecznej. Nasza praca to służba dla wszystkich Mieszkańców naszej gminy, a naszym celem jest zagwarantowanie Mieszkańcom bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo, o które dziś obawia się niemal każdy – przede wszystkim finansowe i społeczne. Działania priorytetowe dotyczą kilku aspektów, w tym gospodarki, będącej największym problemem regionu, w którym żyjemy. Chcemy, by Rawicz wrócił do tradycji XIX-wiecznych, gdy miasto było ośrodkiem tętniącym życiem z licznymi zakładami przemysłowymi. Gospodarczy powrót do korzeni umożliwi nam szereg rozwiązań, które chcemy wcielić w życie. Skupimy się również na innych aspektach, jak infrastruktura, estetyka miejska czy zrównoważony rozwój terenów wiejskich. Wierzymy, że nasza misja przełoży się na lepszą jakość życia Mieszkańców.

Program

1. Gospodarka

Najważniejszym elementem rozwoju miasta i gminy Rawicz jest gospodarka. Pojęcie szeroko wykorzystywane przez różne środowiska polityczne głoszące hasła na temat „rozwoju gospodarczego”. Nasze stowarzyszenie skupia się przede wszystkim na tym, by w ogromnej mierze wpłynąć aktywnymi działaniami na poprawę obecnej, bardzo złej, sytuacji ekonomicznej, do której doprowadziły decyzje władz odpowiedzialnych za stymulację rozwoju gospodarczego.
Rawicz jest w bardzo niekorzystnej sytuacji gospodarczej. Stowarzyszenie ma na celu naprawę systemu gospodarczego gminy przede wszystkim dzięki szeregowi działań na tym polu. Jak chcemy to osiągnąć? W skrócie:

 • Aktywne poszukiwanie inwestorów, wysoki poziom ich obsługi – nawiązanie i wykorzystanie kontaktów biznesowych poszczególnych członków stowarzyszenia oraz osób przychylnych rozwojowi Rawicza
 • Uchwalenie przez RMGR planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą położonych przy DK 36 i DK 5
 • Lobbowanie na rzecz rozwoju Rawicza bezpośrednio u firm zewnętrznych zajmujących się pośrednictwem inwestycyjnym
 • Zwolnienia podatkowe dla nowych, rozbudowujących się i zwiększających zatrudnienie przedsiębiorstw
 • Zapobieganie wypływaniu inwestycji rodzimych firm poza teren gminy Rawicz
 • Maksymalne skrócenie okresu wydawania decyzji administracyjnych związanych z nowymi inwestycjami
 • Stworzenie realnego i przekonywującego systemu promocji gminy oraz oferty inwestycyjnej we współpracy ze środowiskami: przedsiębiorców, kupieckim, rzemieślniczym i rolniczym
 • Szeroka współpraca ze środowiskami gospodarczymi, w tym z Rawicką Radą Przedsiębiorczości
 • Działanie na rzecz udoskonalania systemu pozwalającego na skuteczne przekwalifikowanie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji młodzieży i osób dorosłych
 • Podejmowanie działań mających na celu zachęcenie przedsiębiorców do partnerstwa publiczno-prawnego
 • Zwiększenie racjonalnego wykorzystywania środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej
 • Wykorzystanie apolityczności stowarzyszenia do lobbowania na rzecz interesów Gminy Rawicz pośród polityków i w innych opiniotwórczych gremiach
2. Infrastruktura

Jednym z najważniejszych elementów, który ma przyczynić się do gospodarczego rozwoju naszej gminy, jest infrastruktura. Biorąc przykład z krajów zachodnich, szczególnie najbliższego sąsiada, Niemiec, aby móc myśleć o inwestorach w sposób poważny, należy uregulować kwestie własnościowe, a także uzbroić potencjalne tereny inwestycyjne w elementy infrastruktury. Ponadto, istotnym elementem jest sfera rekreacyjna, czyli takie zaplanowanie infrastruktury, aby w maksymalny sposób służyła Mieszkańcom.

 • Stworzenie dużej strefy przemysłowej w oparciu o główne szlaki komunikacyjne Rawicza (DK 5 i DK 36) oraz uregulowanie własności gruntów pozwalające na łatwe ich nabywanie przez inwestorów
 • Rewitalizacja plant, rynku i przyległych ulic wchodzących w skład „Starego Miasta” oraz parku przy Domu Kultury
 • Systematyczna poprawa i rozbudowa infrastruktury rowerowej, w tym: budowa ścieżek rowerowych, ułatwienia w organizacji ruchu podnoszące bezpieczeństwo rowerzystów
 • Współpraca z powiatem oraz gminami ościennymi w kierunku połączenia siecią dróg rowerowych Rawicza z Pakosławiem, Jutrosinem, Miejską Górką, Bojanowem, Łaszczynem, Dębnem Polskim i Chazami
 • Kompleksowe zagospodarowanie poligonu jako obszaru rekreacyjno-koncertowego Rawicza
 • Dostosowanie zadrzewionego terenu przy basenie (tzw. „górki”) do pełnienia całorocznej funkcji rekreacyjno-sportowej
 • Realizacja inwestycji gminnych zgodnie z harmonogramem ustalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym ulic, kanalizacji, obiektów kulturalnych, sportowych, zabytkowych, drogowych i innych
 • Budowa, wyposażanie i bieżąca konserwacja placów zabaw i boisk
3. Obszar wiejski

Gmina Rawicz słynie z dobrze rozwiniętego rolnictwa. Pracowici i gospodarni mieszkańcy wsi przyczyniają się do rozwoju swoich wiosek i całej gminy. Hodowla drobiu, trzody chlewnej czy bydła stawia nas w czołówce krajowej produkcji rolnej. Tradycje ludowe regionu powodują, że wyróżniamy się znacznie na tle innych. Tradycje te należy wykorzystywać, pogłębiać i popularyzować. Rozwój obszarów wiejskich należy wspierać poprzez:

 • Popieranie inicjatyw z zakresu tworzenia małych zakładów przetwórstwa rolnego na obszarze wiejskim
 • Pomoc i wspieranie inicjatyw tworzenia gospodarstw agroturystycznych
 • Poszukiwanie i promocję produktów regionalnych
 • Konsultacje budżetowe dotyczące inwestycji na wsiach
 • Rozbudowę i poprawę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na wsiach (między innymi boiska i place zabaw)
 • Wspomaganie działalności zespołów folklorystycznych, kół gospodyń wiejskich, straży pożarnej i innych stowarzyszeń oraz działań i imprez promujących folklor
 • Wspieranie i promowanie kultur charakterystycznych dla regionu, ze szczególnym naciskiem na kulturę chazacką
 • Lepsze wykorzystanie świetlic wiejskich dla integracji społeczności lokalnych oraz rozwoju kulturalnego i fizycznego mieszkańców
 • Integrację społeczności wiejskich poprzez systematyczne wspieranie i organizację imprez wiejskich i regionalnych
 • Rozszerzenie działalności bibliotek i punktów bibliotecznych na wsiach
 • Systematyczne utwardzanie i konserwacja dróg dojazdowych do pól
 • Bieżąca konserwacja rowów odwadniających i wałów przeciwpowodziowych
4. Estetyka

Czyste i ładne miasto to wizytówka i zachęta dla turystów. Historia Rawicza sięga XVII wieku. Barokowy ratusz, otaczające Stare Miasto planty, poewangelicki kościół pw. św. Andrzeja Boboli i neogotycki pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania Najświętszej Marii Panny to tylko niektóre z charakterystycznych elementów zabudowy miasta, z których Mieszkańcy mogą być dumni. Także Sarnowa, o której najstarsza wzmianka mówi jako o mieście z XIII w., i w której znajduje się zabytkowy rynek oraz barokowy kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, powinna należeć do atrakcji turystycznych. W gminie znaleźć można również inne historyczne miejsca, jak lokalne dworki, choćby w Konarzewie, w którym przebywał Adam Mickiewicz.
Obecnie jednak estetyka miasta ucierpiała, szczególnie ze względu na brak dbałości władz miasta o najważniejsze punkty. Zarówno rynek, jak i planty wymagają zastrzyku finansowego, który pozwoliłby przywrócić im świeżość i zwróciłby uwagę turystów. Miasto jest zbyt brudne i wymaga większej dbałości o czystość i porządek. Proponujemy działania rewitalizacyjne i podnoszące estetykę, m.in.:

 • Rewitalizację rynku, plant i parku przy Domu Kultury
 • Kontynuowanie zwolnień podatkowych dla właścicieli odnawiających kamienice w rejonie Starego Miasta i w Sarnowie
 • Przeprowadzanie konkursów zachęcających do upiększania posesji przez ich właścicieli na Starym Mieście
 • Wprowadzenie zachęt dla właścicieli podwórzy na Starym Mieście do ich zagospodarowywania na cele działalności handlowo-gastronomicznej
 • Większą dbałość o czystość miasta i gminy
5. Społeczność miasta i gminy Rawicz

Gmina Rawicz nie utrzymuje regularnych kontaktów z gminami za granicą. Kontakty takie umożliwiają poszerzenie możliwości promocyjnych oraz wymianę młodzieży. W rozwoju każdej społeczności ogromną rolę odgrywają mieszkańcy. Nawet idealna władza nie może rozwijać społeczności bez współpracy i wykorzystywania siły swych obywateli. Dlatego bardzo istotne jest inspirowanie i wsparcie działań dążących do rozwoju wszelkiego rodzaju stowarzyszeń. Gminy prowadzące aktywną politykę w tym zakresie rozwijają się szybciej niż inne. Tę sferę należy rozwijać poprzez:

 • Nawiązanie i rozwój współpracy z miastami partnerskimi za granicą oraz miastami i gminami w kraju w zakresie: gospodarki, oświaty, kultury i sportu
 • Tworzenie dogodnych warunków dla działalności stowarzyszeń oraz wykorzystywanie ich działań w zintegrowanym rozwoju gminy
 • Inspirowanie i wspieranie inicjatyw, akcji obywatelskich oraz działań
 • poszerzających aktywne uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym – rządzący otwarci na Mieszkańców
6. Edukacja i młodzież

Aby zbudować silny region musimy postawić na młodzież. Każdy z młodych ludzi posiada wiele talentów i uzdolnień, które w przyszłości mogą przyczynić się do rozwoju naszej gminy. Wspieranie ich rozwoju jest jednym z podstawowych naszych zadań. Ważnym elementem rozwoju jest dobrze funkcjonujący system szkolnictwa. System obejmujący wszystkie rodzaje szkół, również ponadgimnazjalnych. Dla budowania silnej gminy konieczne jest, aby szkolnictwo zawodowe kształciło absolwentów w potrzebnych na lokalnym rynku pracy zawodach. Uzdolniona młodzież jest niedostatecznie promowana. Poprawa tego stanu rzeczy nastąpi poprzez:

 • Systematyczną poprawę wyników nauczania i utrzymanie ich na zadawalającym poziomie, prowadzoną we współpracy z dyrektorami szkół, kadrą pedagogiczną i rodzicami
 • Systematyczne doskonalenie i rozwój bazy oświatowej
 • Współpracę pomiędzy; gminą, powiatem, przedsiębiorstwami, szkołami podlegającymi gminie i starostwu, poprawiającą poziom przygotowania absolwentów szkół zawodowych do pracy oraz szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby gospodarki w zakresie kierunków kształcenia zawodowego
 • Tworzenie warunków sprzyjających powrotowi do gminy absolwentów kończących szkoły wyższe
 • Ścisłą współpracę szkół i klubów sportowych w zakresie zwiększenia usportowienia dzieci i młodzieży
 • Poszerzenie oferty klubów oraz sekcji skupiających uzdolnione dzieci i młodzież, w tym oferty Domu Kultury
 • Promocja uzdolnionej młodzieży podczas imprez lokalnych
 • Poszerzenie udziału młodych osób w tworzeniu wydarzeń społeczno-kulturalnych

Radni

chorzepa

Paweł Chorzępa. Okręg 1.

Ceglana, Cicha, Jasna, Jesienna, Kamienista, Kręta, Letnia, Miła, Ogrodnicza, Piaskowa, Polna, Poznańska, Różana, Sarnowska

grazyna_kosmider

Grażyna Kośmider. Okręg 6.

3 Maja, Mickiewicza 1-9A, 11-15 nieparzyste, Gen. Sikorskiego, Kramarska, Królowej Jadwigi,  Kopernika 1-11, Średnia,

asia

Joanna Mazurkiewicz. Okręg 8.

Boczna, Długa, Glinki, Sienkiewicza, Południowa, Półwiejska, Targowa, Wały Księcia Poniatowskiego (numery nieparzyste)

Kontakt

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko *

Email *

Temat

Wiadomość *